Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 10 2017

fuckyall
1825 c110
Reposted fromsiegmunda siegmunda viasewkagold sewkagold
fuckyall
fuckyall
7954 6178
Reposted fromiamstrong iamstrong viaotworzwrota otworzwrota
4070 5211 500
fuckyall
0395 ce3f
Reposted fromkarahippie karahippie viaotworzwrota otworzwrota
fuckyall
fuckyall
Każda miłość, jeśli jest prawdziwa, powinna niszczyć poprzednią, porażać całego człowieka, tyranizować i żądać wyłączności
— Zbigniew Herbert
fuckyall
4722 a164 500
Reposted fromhomczi homczi viarepostedfrom repostedfrom
fuckyall
fuckyall
Coś się kończy, coś się zaczyna,
tylko ciągle wokół ludzka spierdolina
— fuckyall
fuckyall
fuckyall
6813 29b6 500
Reposted frompuszdebaton puszdebaton viahouseofpain houseofpain
fuckyall
2418 4256
Reposted fromkarahippie karahippie viastraycat straycat
fuckyall
8188 f29b
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viapareidolie pareidolie
fuckyall

Dziejesz się 
we mnie
raz za razem
kręcisz tam
wszystkim 
i mieszasz

chaos mi 
zostawiasz 
szalejącą
letnią burze

a gdy po Tobie 
sprzątam 
i nawet już kurz
tu nie tańczy
Ty wracasz
i dziejesz się 
znowu.

— K. Wołyniec, Powroty
Reposted fromlovvie lovvie viapareidolie pareidolie
fuckyall
3440 b62f
6584 528c 500
Reposted fromturquoise turquoise viarudosci rudosci
7607 d407
Reposted fromshitsuri shitsuri
7604 2655 500

requiem-on-water:

Depressed (Isabelle Krieg, Krieg Macht Liebe) by Jan Zuppinger

Reposted fromshitsuri shitsuri

March 08 2017

fuckyall
Staram się nie czuć, nie przyzwyczajać się. Nie mówię 'kocham'. To zawsze kończy się źle.
— Ania Dąbrowska
Reposted from99problems 99problems viafreedomlover freedomlover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl